zoek

Contactgegevens

Secretariaat LOO Theologie: 

Annemiek de Jonge a.dejonge@viaa.nl

Strategische agenda 2018-2022

De samenleving is in ontwikkeling, een ontwikkeling waarbij de complexiteit en relevantie van zingevings- en religievraagstukken lijkt toe te nemen. Daarnaast wordt er een groter beroep gedaan op wijkteams en informele en multidisciplinaire zorg. In het voortgezet onderwijs staat de docent voor nieuwe vragen en uitdagingen, kwesties die ook zijn/haar werkomgeving van de onderwijsinstelling aangaan. Het vak godsdienst / religie levensbeschouwing neemt aan relevantie toe nu de samenleving levensbeschouwelijk diverser wordt en de politiek aan de scholen vraagt leerlingen actief voor te bereiden op hun rol als burger. De context van de kerkelijk werker verandert, waarbij er meer ruimte lijkt te ontstaan (naast de ambten), er meer in teams wordt gewerkt (van dominees en kerkelijk werkers) en de kerk op een andere manieren in de samenleving present is. Er ontstaan buiten de kerkelijke instituties nieuwe vormen van professionele zorg en aandacht voor religie en levensbeschouwing, zoals bijvoorbeeld in de uitvaartbranche.

Deze ontwikkelingen stellen de hbo theologieopleidingen voor de taak hun visie op het beroepenvelden alsmede de curricula zo te ontwikkelen dat deze blijven aansluiten op die veranderende contexten. Omdat de opleidingen getalsmatig klein en daarmee kwetsbaar zijn zetten ze maximaal in op strategische samenwerking.

In deze notitie schetst het LOO theologie tegen deze achtergrond de strategische agenda voor de periode 2018-2022 .
  1. De in het LOO samenwerkende HBO theologie opleidingen werken actief mee aan de inrichting van een expertisecentrum voor het onderwijs Godsdienst-Levensbeschouwing dat tot doel heeft de positie van het vak godsdienst/religie levensbeschouwing op het voortgezet onderwijs te versterken door de ontwikkeling van een vakleerplan.
  2. Het LOO voert een actieve lobby richting stakeholders en samenleving (politiek, CvB’s anders?) teneinde het belang van het bestaan van HBO-theologieopleidingen in de Nederlandse samenleving onder de aandacht te brengen.
  3. Het LOO zoekt samenwerking met universiteiten op gebied van doorstroom studenten, valorisatie en gemeenschappelijke maatschappelijke belangen.
  4. Het LOO onderzoekt of er nieuwe geldstromen te vinden zijn, die beschikbaar komen voor nieuwe beroepen in het publieke domein (bijvoorbeeld verzekeraars of burgerlijke gemeenten).
  5. Het LOO werkt aan verbreding van de samenstelling van het aan het LOO verbonden Brancheoverleg.
  6. Het LOO bevordert het onderzoek door studenten en lectoraten naar maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de werkvelden met oog op door ontwikkelen van het landelijke beroepsprofiel Professional met Diepgang.
  7. Het LOO werkt toe naar een actualisering van de CROHO benamingen van haar opleidingen.
  8. Het LOO streeft erkenning van haar opleidingen na door beroepsverenigingen van de beroepen waarvoor zij opleidt teneinde de positie van de Hbo-theoloog in het werkveld te versterken.
  9. Het LOO stemt de inhoud van het nascholingsaanbod onderling afstemmen.
  10. De in het LOO samenwerkende HBO theologie opleidingen staan elkaar via peerreviews en uitwisseling bij in het borgen en ontwikkelen van de kwaliteit van het onderwijs.