zoek

Contactgegevens

Secretariaat LOO Theologie: 

Annemiek de Jonge a.dejonge@viaa.nl

Missie en visie

Het Landelijk Opleidingsoverleg Theologie is door de HBO-Raad officieel erkend als sectoraal netwerk.

Doelstelling van het overleg
  1. Een bijdrage leveren aan de onderlinge samenwerking van de leden en aan de versterking van de positie van het hoger beroepsonderwijs Theologie. Zijn primaire taak is het bevorderen van de onderwijsinhoudelijke afstemming en samenwerking.
  2. Binnen de kaders zoals deze door de HBO-Raad zijn gesteld, adviseren aan het sectoraal adviescollege en de HBO-Raad over zaken die van belang zijn voor de HBO-Theologie-opleidingen.
  3. Binnen de kaders zoals deze door de HBO-Raad zijn gesteld, gevraagd en ongevraagd standpunten innemen over ontwikkelingen binnen het beroepenveld of het onderwijsveld die van belang zijn voor de HBO-Theologie.

Leden van het overleg
Alle hogescholen met een opleiding Theologie die lid zijn van de HBO-Raad kunnen aan het Landelijk Opleidingsoverleg HBO-Theologie deelnemen. Leden van het Landelijk Opleidingsoverleg zijn leidinggevende van een opleiding Theologie of hun gemandateerde vertegenwoordiger.

Het LOO verwelkomt daarnaast vertegenwoordigers van aangewezen instellingen met een opleiding Theologie (zijnde niet-leden van de HBO-raad) als niet-stemgerechtigde deelnemers aan de beraadslagingen.